Nabór do służby - Rekrutacja do służby w Straży Granicznej - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Informujemy, że Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.30.

WYDZIAŁ KADR I ORGANIZACJI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin 
tel. (94) 344 41 86, kom. 797 337 179
komendant.cossg@strazgraniczna.pl

Celem ochrony zdrowia i życia kandydatów, jak również osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy:

 • zgłaszać się w umówionym terminie z kompletem dokumentów przygotowanych zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w załącznikach,
 • pamiętać o założeniu maseczki (zakrywającej usta i nos) i jednorazowych rękawiczek oraz o zabraniu długopisu,
 • stosować się do obowiązujących w COSSG procedur, w ramach których kandydatowi zostanie przed wejściem na teren COSSG zmierzona temperatura ciała.

Limit przyjęć na rok 2020 - 1 osoba

/preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym w zakresie: prawa, filologii angielskiej, ratownictwa medycznego, żywienia zbiorowego, stosunków międzynarodowych/.

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych);
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, zgodnie z przepisem art. 31 ust. 1 b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.), może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył wieku 35 lat, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 1 d ww. ustawy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1 b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej (art. 31 ust. 1 c ww. ustawy).

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby w SG (kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź „TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą);
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada;
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową;
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy to kandydata;
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG;
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno). Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych;
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.
 4. Badania psychofizjologicznego.

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy ww. daje rękojmię zachowania tajemnicy - stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych. W tym celu kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego.

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w LubaniuCentralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Testy pisemne obejmujące wiedzę ogólną oraz znajomość języka obcego.
 2. Test sprawności fizycznej.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany
jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

Dodatkowe informacje

Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.30-15.30.

Rodzaj umowy: mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.

 

Nabór do służby odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. poz. 175, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.06.2020
Data modyfikacji 30.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Makara
do góry