Zbędne składniki majątku

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie sprzedaży.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, działając na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 36 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wyszczególnione w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej informacji, których wartość nie przekracza 1 200,00 zł z przeznaczeniem do sprzedaży.

Osoby zainteresowane zakupem składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w załącznikach nr 1 -3 mogą składać pisemne wnioski do Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Termin, miejsce, sposób złożenia wniosków:

  • wnioski należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Wniosek powinien obejmować składniki majątku wyłącznie jednej Sekcji. W przypadku chęci zakupu mienia oferowanego przez różne Sekcje należy złożyć odrębne wnioski. Wnioski złożone po terminie nie będą brane pod uwagę;
  • wnioski można złożyć:
  1. osobiście w siedzibie sprzedającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30;
  2. przesłać na adres Sprzedającego;
  3. przesłać fax-em na numer 94 3444700;
  4. przesłać pocztą elektroniczną na adres: logistyka.cos@strazgraniczna.pl

Składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży można oglądać w siedzibie sprzedającego do dnia 22 czerwca 2018 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z:

  • w zakresie Sekcji Gospodarki Żywnościowej    p. Grzegorz Lisowski, tel. (94) 34 44 037, służb. 6644037;
  • w zakresie Sekcji Infrastruktury    p. Tomasz Grzywacz, tel. (94) 34 44 137, służb. 6644137 lub tel. (94) 34 44 232, służb. 6644232;
  • w zakresie Sekcji Technicznej – zbiory biblioteczne chor. szt. SG Iwona Lubacz, tel. (94) 34 44 095, służb.6644095;

                                                           – mienie techniki specjalnej sierż. szt. SG Piotr Jezierski, tel. (94) 34 44 131, służb.6644131;

                                                                   pozostałe mienie p. Janusz Habielski, tel. (94) 34 44 232, służb. 6644232;

 

Uwaga:

Jeżeli co najmniej dwie osoby będą zainteresowane nabyciem tych samych składników rzeczowych majątku ruchomego, pomiędzy tymi osobami zostanie przeprowadzona aukcja, pod warunkiem, że żadna z tych osób nie zrezygnuje z zakupu danego składnika majątku.

Metryczka

Data publikacji 12.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Makara

Nawigacja

do góry